Projekty

Název: Vývoj aplikace pro organizaci dílců při montáži a paletizaci

EMBRE obrezzek

Název: Zavádění genderových opatření do firemní praxe

Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatňování rovnosti žen a mužů v pěti firmách Zlínského a Jihomoravského kraje prostřednictvím implementace doporučení vzešlých z genderových auditů provedených ve firmách v posledních šesti měsících. Zavádění doporučení na změny povede ke snižování rozdílů žen a mužů (např. genderová nerovnost ve vedoucích pozicích), nastavení transparentních podmínek (např. mezd) a k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života zaváděním flexibilních forem práce.

Příjemce: InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s.; partnerské organizace: BKP GROUP, a.s., C.S.O., spol. s r.o., Českomoravská recyklační společnost s.r.o., EMBRE, s.r.o., NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Termín realizace: 1.10.2018 – 30.9.2020

Genderová strategie - pdf

Etický kodex EMBRE - směrnice - pdf

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
OPZ barevne

 

Název: Vývoj komplexního systému pro řízení technologií - systematizace procesů

V projektu je řešen  výzkum zaměřený na  komplexní  propojení NC technologických zařízení používaných v průmyslovém způsobu zakázkové výroby nábytku do jednoho komplexního celku s napojením těchto zařízení na další systémy používané v průmyslovém procesu zakázkové výroby nábytku. Systém bude řešit i problematiku efektivního zpracování a přípravy technologické a výrobní dokumentace, plánování výroby a vyhodnocování ekonomické efektivnosti jednotlivých zakázek a s tím souvisejících procesů.

Hlavním cílem projektu je vlastní vývoj nového SW produktu pro komplexní zefektivnění a systematizace procesu zakázkové výroby nábytku, které povede po aplikaci tohoto systému u jednotlivých uživatelů ke snížení jednotkových nákladů produkce, zvýšení kvality produktu a možnosti získání dalšího okruhu zakázek.
Komplexní zefektivnění a systematizace procesu zakázkové výroby vede ve svém důsledku k dosažení  následujících cílů:

  • zvýšení čistého obratu společností -  lze ho dosáhnout získáním nových zakázek a okruhu zákazníků a odběratelů, které v minulosti nebylo možno bez realizace těchto inovačních změn uskutečnit.
  • zlepšení hospodářských  výsledků společností - zvýšením produktivity práce (snížením celkových nákladů a zvýšením tržeb na jednotku produkce), realizace zakázek s vyšší přidanou hodnotou a tím odpovídající vyšší cenovou úrovní výrobků
  • snížení režijních nákladů společností, snížení materiálové spotřeby - snížení prořezů a odpadu materiálu zajištěním optimalizací a slučováním jednotlivých výrobních dávek pomocí SW aplikací
  • snížení mzdových nákladů společnosti - úspora času při realizaci skladových operací a zkrácení výrobních časů - přesun kapacity pracovníků do navýšení produkce při získání nových zakázek
  • úspora energií, PHM a přípravných časů, nákladů na provoz a opravy

 

Termín realizace: 3/2016 – 5/2018

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z fondů Evropské unie.

logo eu dotace 

Název: Podnikové odborné vzdělávání ve společnosti EMBRE

Projekt je zaměřen na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti formou zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců i společnosti.  Hlavním cílem projektu je růst kvalifikace pracovníků s ohledem na jejich stávající nebo očekávané pracovní zařazení a růst konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace: 7/2013 – 6/2015

Realizace projektu je rozdělena do několika klíčových aktivit, s následujícím zaměřením:

  •  KA2 – odborné vzdělávání  – komplex odborných  školení s vazbou na současnou nebo očekávanou pracovní pozici zaměstnanců.  Jedná se o zaměstnance různých profesí, THP pracovníků, pracovníků obchodu, a vedení společnosti. Aktivity jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a vědomostí v oblasti činností souvisejících s řízením výrobních procesů, informačními aplikacemi ve vztahu k IS společnosti, programováním a obsluhou technologických celků a vlastními výrobními operacemi.
  • KA3 – obecné dovednosti – komplex školení pro širokou skupinu zaměstnanců, THP pracovníků, pracovníků obchodu i managementu zaměřených na získání obecných znalostí a vědomostí v různých oblastech, které přímo souvisí s jejich současnou nebo budoucí pracovní činností a přitom se nejedná o specifické vzdělávání. Jedná se o oblast obchodu, ekonomickou, řídící, kontrolní, analytickou, plánovací a další.
  • KA4 – rovné příležitosti žen a mužů – realizace návrhu opatření souvisejících se zajištěním rovného postavení žen a mužů uvnitř společnosti.
  • KA5 – interní školitel – pro skupinu zaměstnanců, kteří jsou vybráni k tomu, aby zastávali činnosti spojené s prací interního školitele jako jedné z vysoce efektivních způsobů vzdělávání dospělých.

Jednotlivé KA probíhají podle předem připraveného časového harmonogramu tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a odpovídaly potřebám a požadavkům společnosti.

logo oplz 901x105

S5 Box